Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 557/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Augustowie z 2014-10-21

Sygn. akt: I C 557/14 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 października 2014 r.

Sąd Rejonowy w Augustowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Jolanta Dubińska - Francke

Protokolant:

sekr. sądowy Karolina Szematowicz

po rozpoznaniu w dniu 21 października 2014 r. w Augustowie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. we W.

przeciwko J. D., M. D.

o zapłatę kwoty 1834,55 zł

Powództwo oddala.

Sygn. akt I C 557/14

UZASADNIENIE

(...) Bank (...) S.A. z/s we W. wystąpił w postępowaniu nakazowym z pozwem przeciwko J. D. i M. D. o zapłatę kwoty 4.906,85 zł z odsetkami umownymi zmiennymi obliczonymi w stosunku rocznym wg 2-krotności stopy kredytu lombardowego NBP i na dzień wniesienia pozwu wynoszącymi 8% w stosunku rocznym od dnia 28.06.2014r. do dnia zapłaty, obliczonymi od kwoty 1.834,55 zł. Nadto domagał się zasądzenia na swoją rzecz kosztów postępowania.

Uzasadniając roszczenie wskazał, że wierzytelność powstała w wyniku zawarcia w dniu 24.08.2001r. przez pozwanych z powodem umowy bankowej. Pozwani nie wywiązali się z realizacji zobowiązań wynikających z przedmiotowej umowy, wskutek czego powstało zadłużenie. Wskazał, iż pomimo skierowania do pozwanych wezwań do zapłaty, roszczenie nie zostało uregulowane.

Sąd Rejonowy w Augustowie w dniu 31.07.2014 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym zgodny z żądaniem pozwu.

Pozwani J. D. i M. D. wnieśli zarzuty od przedmiotowego nakazu zapłaty, podnosząc zarzut przedawnienia i domagając się oddalenia powództwa w całości. Wywiedli, iż umowa łącząca strony obowiązywała od dnia 24.08.2001r. do dnia 24.08.2006r., stąd też w chwili obecnej roszczenia z niej wynikające uległy przedawnieniu.

Powód w odpowiedzi na zarzuty pozwanych, uznał zarzut przedawnienia, cofnął powództwo w całości bez zrzeczenia się roszczenia i wniósł o umorzenie postępowania. Wnosił także o odstąpienie od obciążania strony powodowej kosztami postępowania ponad już uiszczone, powołując się na treść art. 102 kpc.

Pozwani J. D. i M. D. nie wyrazili zgody na cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia.

Sąd ustalił i zważył , co następuje:

Okolicznością bezsporną pomiędzy stronami pozostawało, że pozwani J. D. i M. D. 24.08.2001r. zawarli z powodem umowę bankową o kredyt, która obowiązywała do dnia do 24.08.2006r. Poza sporem pozostawało również, iż roszczenia wynikające z przedmiotowej umowy uległy przedawnieniu (dowód: stanowiska stron k. 28, 42-42v, 48, 57, wyciąg k. 10-11,12, wezwania k. 13,14, potwierdzenia odbioru k. 15, warunki kredytowe k. 29, certyfikat k. 30).

Zgodnie z treścią art. 118 kc, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

W myśl art. 117 § 2 kc, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

W niniejszej sprawie pozwani skutecznie podnieśli zarzut przedawnienia roszczenia z uwagi na upływ 3-letniego terminu od daty zakończenia umowy tj. 24.08.2006r., który upłynął z dniem 24.08.2009r. Powód w całości uznał podniesiony przez pozwanych zarzut przedawnienia, w konsekwencji czego cofnął powództwo.

Należy wskazać, iż dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej uzależnione jest od woli uprawnionego, Sąd uznał, iż w sferze czynności dyspozytywnych powoda leży również cofnięcie pozwu. Z okoliczności przedmiotowej sprawy nie wynika bowiem, by czynność ta była sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub by zmierzała do obejścia prawa (art. 203§4 kpc).

Z uwagi na nie wyrażenie przez pozwanych zgody na cofnięcie powództwa, nie zaistniały w przedmiotowej sprawie przesłanki do umorzenia postępowania.

Mając powyższe na uwadze, Sąd oddalił powództwo z uwagi na przedawnienie roszczenia powoda względem pozwanych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Wyszyńska - Uliś
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Augustowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Dubińska-Francke
Data wytworzenia informacji: